Pre školy

Pre základné školy

Pro­fe­si­onál­ny tím od­bor­ných pra­cov­ní­kov je pri­pra­ve­ný a ochot­ný hľa­dať, spre­vá­dzať, na­chá­dzať a po­vzbu­dzo­vať vás pri otáz­kach spo­je­ných s vý­cho­vou a vzde­lá­va­ním detí so špe­ciál­ny­mi po­tre­ba­mi.

Na pôde zá­klad­ných škôl v pra­vi­del­ných in­ter­va­loch po­nú­ka­me:

 • lo­go­pe­dic­kú sta­rost­li­vosť v pr­vých roč­ní­koch
 • včas­nú diag­nos­ti­ku v dru­hých roč­ní­koch
 • špe­ciál­no-pe­da­go­gic­ké in­ter­ven­cie u ri­zi­ko­vých detí po včas­nej diag­nos­ti­ke
 • špe­ciál­no-pe­da­go­gic­ké in­ter­ven­cie u in­teg­ro­va­ných detí so špe­ciál­ny­mi vý­chov­no-vzde­lá­va­cí­mi po­tre­ba­mi
 • po­ra­den­stvo pre uči­te­ľov, škol­ských špe­ciál­nych pe­da­gó­gov a asis­ten­tov uči­te­ľa
 • se­mi­ná­re, pred­náš­ky, kon­zul­tá­cie, works­ho­py

Pre materské školy

Pre ma­ter­ské školy re­a­li­zu­je­me de­pis­táž od­bor­ným za­mest­nan­com (škol­ským lo­go­pé­dom) u detí, kto­rých ro­di­čia pre­ja­vi­li zá­u­jem. De­pis­táž sa vy­ko­ná­va na zá­kla­de do­ho­dy s ma­ter­skou ško­lou.

Vy­ty­po­va­ným deťom, u kto­rých sa po ná­sled­nej lo­go­pe­dic­kej diag­nos­ti­ke po­tvr­dí na­ru­še­ná ko­mu­ni­kač­ná schop­nosť, ďalej v pra­vi­del­ných in­ter­va­loch po­sky­tu­je­me:

 • lo­go­pe­dic­kú sta­rost­li­vosť
 • špe­ciál­no-pe­da­go­gic­kú sta­rost­li­vosť
 • od­bor­né po­ra­den­stvo pre ro­di­čov (for­mou kon­zul­tá­cie na pôde ma­ter­skej školy alebo v pries­to­roch cen­tra)
 • video pre ro­di­ča zo stret­nu­tia die­ťa­ťa s lo­go­pé­dom (kvôli správ­ne­mu ná­cvi­ku) – na vy­žia­da­nie
 • po­ra­den­stvo pre pe­da­go­gic­kých za­mest­nan­cov