Naše služby

 

O nás

SCŠPP Lo­go­pe­dys vznik­lo pre­dov­šet­kým z túžby od­bor­ní­kov po­má­hať deťom s vý­vi­no­vý­mi po­ru­cha­mi, so zdravotným znevýhodnením a všet­kým tým, ktorí s touto prob­le­ma­ti­kou pri­chá­dza­jú do kon­tak­tu.

Je vše­obec­ne známe, že na Slo­ven­sku do­chá­dza k ná­ras­tu počtu detí, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Menej sa už však ho­vo­rí o ne­dos­tat­ku za­ria­de­ní po­sky­tu­jú­cich kon­krét­ne služ­by. A to je aj hlav­ný dôvod, prečo sme tu – teda v Ze­mian­skych Kos­to­ľa­noch. 🙂

Odborná činnosť

Poradenská práca formou terapie hrou
Neurofeedback
Test prediktorov gramotnosti
Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina
Tréning pozornosti podľa T. V. Achutina
Snoezelen
Baby masáž
Zážitkový program pre učiteľov žiakov so ŠVVP
Online priestor pre inkluzívny tím na ZŠ
Feuersteinovo Inštrumentálne Obohacovanie
Ako rozvíjať reč dieťaťa?
Komplexná psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika, rediagnostika, terapia
KBT poradenstvo
Poradenstvo v oblasti ranej intervencie
Logopedické vyšetrenia, korekcie reči, reedukácie
Komplexná starostlivosť o integrované deti v bežných školách
Vyhľadávanie a zachytávanie detí s vývinovými poruchami
Starostlivosť o deti s poruchami autistického spektra
Logopedická depistáž v materských školách
Včasná diagnostika v druhých ročníkoch bežných ZŠ
Multidisciplinárna starostlivosť

Náš tím

Mgr. Michaela Mojžišová

špeciálny pedagóg, terénny logopéd, poradenský pracovník

Mgr. Zdenka Gamanová

špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg

PhDr. Monika Novotková (MD)

logopéd, terénny logopéd

Mgr. Simona Adámiková

logopéd, terénny logopéd

Mgr. Magdaléna Hačková

psychológ, poradenská práca formou terapie hrou, kognitívno-behaviorálna terapia a poradenstvo

Mgr. Karina Beláková

snoezelen, poradca v oblasti sociálnych vecí, TFU podľa Eľkonina

Mgr. Mária Vydrová (MD)

logopéd, myofunkčná terapia

Bc. Barbora Mojžišová

baby masáž, kinesiotaping, fyzioterapeut